logotyp 1
logotyp 2
logotyp 3

Vobacom Sp. z o.o. w partnerstwie z Kariera Konsulting Aleksandra Piontkowska-Latoś realizuje projekt pn.

Sukces szyty na miarę kompetencji

Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0139/19

Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19 w ramach Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 01-04-2020 do 30-09-2021 Wydatki kwalifikowalne: 777 715,56 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 738 828,56 zł

Projekt skierowany jest do 55 osób, które:

a) zamieszkują/pracują w województwie kujawsko-pomorskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze np. Włocławek, Nakło;

b) są w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia i należą do jednej z poniżej wymienionych grup:

 •     osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu.
 •     osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (w tym: osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową, umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy, osoby zatrudnione w ramach umowy/umów cywilno-prawnych).
 •    osoby, które są członkiem gospodarstwa domowego, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na 1 os., nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

c) nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu;

d) nie są zarejestrowane jako osoba bezrobotna.

 

Osoba przystępująca do projektu nie może być zarejestrowana jako osoba bezrobotna, nie może także należeć do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER

 

Proponowane formy wsparcia:

 • indywidualne doradztwo zawodowe ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania – w wymiarze 6 godzin na osobę (opracowanie IPD z DORADCĄ ZAWODOWYM).
 • pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej - warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne -  wymiarze 30 godzin na grupę
 • wsparcie w postaci szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, objęte STYPENDIUM SZKOLENIOWYM
 • staże zawodowe objęte STYPENDIUM STAŻOWYM
 • pośrednictwo pracy

Dodatkowe wsparcie w projekcie:

 •     indywidualna, kompleksowa pomoc
 •     elastyczność form świadczonego wsparcia
 •     refundacja kosztów dojazdu
 •     stypendium szkoleniowe
 •     stypendium stażowe
 •     ubezpieczenie NNW w trakcie odbywania szkoleń
 •     materiały piśmiennicze i szkoleniowe

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

GoTop