logo Fundusze Europejskie
logo Rzeczpospolita Polska
logo Unia Europejska

La Soleil Monika Piecuch w partnerstwie z VOBACOM sp. z o.o. realizuje projekt pn.

Twoja szansa na dobrą przyszłość!

Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0038/19

Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 w ramach Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 01-10-2019 do 31-12-2020 Wydatki kwalifikowalne: 824 246,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 783 033,70 zł

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do 45 osób, które:

 • zamieszkują / pracują na obszarze obejmującym Toruń, Włocławek lub Inowrocław (miasto lubi gmina wiejska)
 • są w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia i należą do jednej z poniższych grup:
  • osoby bierne zawodowe, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
  • osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
  • osoby, które są członkami gospodarstwa domowego, w którym dochody przypadające na 1 osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej
 • nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne

Proponowane formy wsparcia:

 • indywidualne doradztwo zawodowe, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania w wymiarze 7 godzin na osobę
 • wsparcie w postaci szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu objęte stypendium szkoleniowym
 • staże zawodowe objęte stypendium stażowym
 • działalność gospodarcza- bezzwrotna dotacja na podjęcie działalności gospodarczej
 • pośrednictwo pracy

 

Dodatkowe wsparcie w projekcie:

 •     indywidualna, kompleksowa pomoc
 •     elastyczność form świadczonego wsparcia
 •     refundacja kosztów dojazdu
 •     stypendium szkoleniowe
 •     stypendium stażowe
 •     ubezpieczenie NNW w trakcie odbywania szkoleń
 •     materiały piśmiennicze i szkoleniowe

Aktualności

covid-19
W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusa (COVID-19) oraz prowadzoną rekrutacją w projekcie…

Formularz kontaktowy

GoTop