logo Fundusze Europejskie
logo Rzeczpospolita Polska
logo Unia Europejska

La Soleil Monika Piecuch w partnerstwie z VOBACOM sp. z o.o. realizuje projekt pn.

Twoja szansa na dobrą przyszłość!

Nabór na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn. "Twoja szansa na dobrą przyszłość!" został zamknięty 31.03.2021 r.


Nabór na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn. "Twoja szansa na dobrą przyszłość!" zostaje przedłużony do odwołania, z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0038/19

Nr naboru: POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 w ramach Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 01-10-2019 do 31-12-2020 Wydatki kwalifikowalne: 824 246,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 783 033,70 zł

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

ABC Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

La Soleil Monika Piecuch z siedzibą w Gutowie 36, 87-134 Zławieś Wielka w ramach projektu "Twoja szansa na dobrą przyszłość!" zaprasza do złożenia oferty:

realizacja szkolenia ABC przedsiębiorczości dla 6 Uczestników/Uczestniczek Projektu – razem 40 godzin dydaktycznych.

Termin składania ofert: 21.04.2021, godz. 15:59:59.

W załączeniu szczegóły postępowania, kryteria udziału w postępowaniu i wyboru oraz formularz ofertowy.

Zapraszamy do złożenia oferty!

Rozeznanie rynku kurs ABC przedsiębiorczości .doc

Rozeznanie rynku kurs ABC przedsiębiorczości .pdf

 

Projekt skierowany jest do 45 osób, które:

 • zamieszkują / pracują na obszarze obejmującym Toruń, Włocławek lub Inowrocław (miasto lubi gmina wiejska)
 • są w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia i należą do jednej z poniższych grup:
  • osoby bierne zawodowe, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
  • osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
  • osoby, które są członkami gospodarstwa domowego, w którym dochody przypadające na 1 osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej
 • nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne

 

Proponowane formy wsparcia:

 • indywidualne doradztwo zawodowe, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania w wymiarze 7 godzin na osobę
 • wsparcie w postaci szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu objęte stypendium szkoleniowym
 • staże zawodowe objęte stypendium stażowym
 • działalność gospodarcza- bezzwrotna dotacja na podjęcie działalności gospodarczej
 • pośrednictwo pracy

 

Dodatkowe wsparcie w projekcie:

 •    indywidualna, kompleksowa pomoc
 •    elastyczność form świadczonego wsparcia
 •     refundacja kosztów dojazdu
 •     stypendium szkoleniowe
 •     stypendium stażowe
 •     ubezpieczenie NNW w trakcie odbywania szkoleń
 •     materiały piśmiennicze i szkoleniowe

Baner

 

 

Szanowni Państwo, 

La Soleil Monika Piecuch w partnerstwie z VOBACOM Sp. z o.o. 
ogłasza w dniu 8 grudnia 2020 r. nabór na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn. „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”

Nabór będzie trwał min. 30 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia (tj. do 7 stycznia 2021 r.) z zastrzeżeniem, że nabór może zostać zamknięty ze względu na wyczerpanie ilości dotacji. Informacja o planowanym zamknięciu naboru zostanie podana do wiadomości z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 dni kalendarzowych.

O zamknięciu naboru Beneficjent poinformuje na stronie internetowej Projektu.

    • Wsparcie dla 6 osób;
    • Doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
    • Szkolenie ABC przedsiębiorczości;
    • Bezzwrotna pomoc finansowa (23 050 zł);
    • Planowane wsparcie pomostowe na okres od 6 do 12 miesięcy (kwota 1 000zł/miesiąc).

 

Wziąć udział w naborze mogą wyłącznie osoby spełniające kryteria przystąpienia do projektu zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz spełniają warunki zawarte w Regulaminie przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU NABORU

Nabór na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn. "Twoja szansa na dobrą przyszłość!" zostanie zamknięty 10.02.2021 r. o godzinie 16:00.

 

Dokumentacja:

Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.pdf

Załącznik 1 Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc

Załącznik 1 Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.pdf

Załącznik 2 Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc

Załącznik 2 Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.pdf

Załącznik 6 Wzór wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.doc

Załącznik 6 Wzór wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.pdf

Załącznik 6a Oświadczenie o zakazie dostępu do środków publicznych.doc

Załącznik 6a Oświadczenie o zakazie dostępu do środków publicznych.pdf

Załącznik 6b Oświadczenie o niekaralności.doc

Załącznik 6b Oświadczenie o niekaralności.pdf

Załącznik 6c Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków publicznych.doc

Załącznik 6c Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków publicznych.pdf

Załącznik 6d, e, f, g - Oświadczenia w sprawie działalności gospodarczej.doc

Załącznik 6d, e, f, g - Oświadczenia w sprawie działalności gospodarczej.pdf

Załącznik 7 Wzór biznesplanu.doc

Załącznik 7 Wzór biznesplanu.pdf

Załącznik 8 Wzór minimalnych wymagań dotyczących oceny biznesplanu.pdf

Załącznik 9 Karta oceny formalnej biznesplanu.pdf

Załącznik 10 Wzór karty oceny merytorycznej biznesplanu.pdf

Załącznik 11 Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc

Załącznik 11 Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.pdf

Załącznik 12 Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc

Załącznik 12 Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf

Załącznik 14 Wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.xls

Aktualności

covid-19
W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusa (COVID-19) oraz prowadzoną rekrutacją w projekcie…

Formularz kontaktowy

GoTop